Uwaga!!! Już 25 marca otwieramy nasz przeniesiony z Lublewa sklep i serwis w Kolbudach! Zapraszamy do odwiedzin.

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Zem-Art Mariusz Bielewicz, za pośrednictwem sklepu internetowego rowery-gdansk.pl zwanego poniżej „Sklepem Internetowym”. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje
1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Dostawcy, produktów określonych w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania
dostawy produktów.
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
Konta Klienta.
5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa będą świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta będzie Umowa sprzedaży.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza usługę elektroniczną, oznaczoną indywidualną nazwą i Hasłem podanym przez Klienta. Inaczej jest to panel w systemie teleinformatycznym  Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu.
11. Rejestracja – oznacza czynność wykonywaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą
dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca –

Zem-Art. Mariusz Bielewicz

NIP 743-145-59-50

REGON 192821995

13. Sklep Internetowy – oznacza stronę internetową umożliwiającą składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do
informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
17. Newsletter – oznacza Usługę Elektroniczną, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym
nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail za zgodą Klienta.

§ 2 Postanowienia ogólne, korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na w celach
prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.
2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe
dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to: przeglądarka internetowa
internetowa Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. Włączenie w przeglądarce internetowej
możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, w celu gromadzenia informacji
związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu Internetowego w celu: utrzymania sesji Klienta, dzięki
której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
dostosowania i optymalizacji Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania
Sklepu Internetowego. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług
świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego, konieczne jest
posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Rejestracja

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient obowiązany jest dokonać
nieodpłatnej Rejestracji Konta Klienta.

2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym a następnie przesłać go drogą elektroniczną poprzez wybór
odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
indywidualne Hasło.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z
Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach
otrzymywania informacji handlowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o
świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać
przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez
Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia
1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, składa zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
wybór polecenia “Do koszyka”, pod wybranym Towarem prezentowanym w Sklepie Internetowym. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając
przycisk „Do kasy”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany
o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak i również o wszystkich dodatkowych kosztach, które musi ponieść w związku z Umową sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
5. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust.
4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 Płatności
1. Ceny w Sklepie Internetowym umieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a. za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
d. gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w kwocie wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi
oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu Internetowego informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia i dostarczenie Towaru do Klienta.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany w Sklepie Internetowym jest liczony w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany w Sklepie Internetowym liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta, Klient jest informowany o tym na adres poczty elektronicznej.
8. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.
9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT.
10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia innego terminu odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin oraz koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną albo prawną.
2. Jeżeli dostarczony Towar ma wadę, Klient ma możliwość:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że
Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na
wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest
zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych
przepisach Kodeksu cywilnego.
c) Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz
wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia
pokrywa Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru
na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed
upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał
wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży
lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu
do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z
dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może
składać w dowolnej formie. Proponujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §
1 ust. 12. Regulaminu.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do
reklamacji zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może również zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług
nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w
formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient
powinien opisać zaistniały problem. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni
rozpatrzy reklamację i udzieli Klientowi odpowiedzi.
4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji.

§ 9 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez
producenta Towaru bądź dystrybutora Towaru.
2. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca gwarancji jest
prezentowana na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których
mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez
Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedawcy lub adres
siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 12. Regulaminu.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w
posiadanie przez Konsumenta.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca
przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,
Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu Internetowego.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania tego Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się
dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem
w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Klientowi.

§ 11 Usługi nieodpłatne oferowane w Sklepie Internetowym
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne w zakresie:
a) Formularz kontaktowy.
b) Prowadzenie Konta Klienta.
c) Newsletter.
d) Umieszczanie opinii i komentarzy w e-sklepie.
2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób
właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na
stronie Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej
Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
Sprzedawcy.
5. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach
opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi panelu w Sklepie Internetowym,
umożliwiającym modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak również śledzenia stanu
realizacji zamówień i historii zamówień. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie
usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta
Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który doda swój adres poczty
elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na
stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie
przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi
Newsletter. Klient może również podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu
rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez

Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, informacji o nowych produktach lub usługach
Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali
subskrypcji Newslettera. Newsletter wysyłany do Klientów zawiera informację o nadawcy
wiadomości, temacie, oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej
Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie
się z subskrypcji – wysyłając taką wolę w odpowiedzi na wiadomość Newslettera, lub za
pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
7. Usługa umieszczania opinii i komentarzy polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,
Klientom posiadającym Konto Klienta, publikacji na stronie Sklepu Internetowego dodawania
własnych opinii na temat Towarów oferowanych przez Sklep Internetowy. Rezygnacja z usługi
umieszczania opinii i komentarzy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu umieszczania
treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług
nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,
naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, oraz gdy zablokowanie
dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych wyżej przyczyn, trwa
przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta
Klienta i usług nieodpłatnych.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych treści
1. Klient zamieszczając treści oraz udostępniając je na stronie Sklepu Internetowego dokonuje
dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.
Sprzedawca nie jest dostawcą tych treści, jedynie udostępnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej
i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki
towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług danych osobowych, wizerunku oraz
informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób,
których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak
również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
3. Klient Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich oraz
rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby
trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym i/lub
promocyjnym.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług treści, które
mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i
praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające
związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby
słownictwo naruszające dobre obyczaje;
d) być w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego
prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach
korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na
doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić
naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi
również bieżącej kontroli zamieszczanych treści w Sklepie Internetowym.
6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych
przez niego treści w ramach Sklepu Internetowego.
7. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w
szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu
Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na
wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne,
wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych
Treści.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw w Sklepie Internetowym

1. W sytuacji, gdy Klient lub inna osoba albo podmiot uzna, że treść publikowana na Sklepie
Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, przekonania, zasady
uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może
powiadomić Sprzedawcę o możliwym naruszeniu, wysyłając informację na adres e-mail Sprzedawcy
lub adres siedziby Sprzedawcy.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne
działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu Internetowego, wskazaną treść.

§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na
stronie Sklepu Internetowego.

§ 15 Rozwiązanie umowy – nie dotyczy Umów sprzedaży
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych
przez drugą stronę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient wykonując Rejestrację w Sklepie Internetowym może rozwiązać umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy
użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z
oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do
Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji w Sklepie Internetowym.

§ 16 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, lecz w sytuacji umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach
rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
3. W przypadku powstania sporu w zakresie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do
polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być np. Rzecznik Praw Konsumenta lub
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej – lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
na szczeblu unijnym.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia
przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są
realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
Klienta. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego. W
sytuacji, gdy Klient nie akceptuje nowego Regulaminu Sklepu Internetowego, zobowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy zgodnie z
postanowieniami §15 Regulaminu.
6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin Sklepu Internetowego wchodzi w życie z dniem 25.03.2021 r.

Adresy sklepów

© 2021 rowery-gdansk.pl Realizacja: GGwebdesign

Shopping cart

0

No products in the cart.